znak

Spoločenstvo Občina Sloviensko


My Človekovia, Národ Slovienov, sme odhodlaní uchovať a ochrániť našu kultúru, naše dedičstvo Rodnej Zeme, Drahé Slovensko, ktoré bolo, je a bude vždy našou najdrahšou Domovinou od samého počiatku dejín ľudstva až na veky. Sme odhodlaní zjednotiť svoje celé úsilie spoločne so všetkými Slovanskými a inými národmi pre zachovanie mieru a bezpečnosti. Sme presvedčení, že iba život vo vzájomnom porozumení a nápomoci, vo všetkej úcte k sebe navzájom v duchu Bratstva je trvalá cesta pre obyvateľov Zeme, ktorá nám prinesie povznesenie. Chceme a pracujeme na vytváraní priestoru a podmienok pre osobný rozvoj každej živej bytosti. My tvoríme a podporujeme sociálny pokrok, zlepšovanie životnej úrovne vo väčšej slobode. Našim spoločným záujmom a cieľom je zdravé a silné potomstvo, vzdelanie na vysokej úrovni, hospodárska a ekonomická prosperita, sociálne zabezpečenie pre každého čestného a statočného pracovitého Človeka. Vyhlasujeme svoju vieru na základe medzinárodného práva, na zásade rovnoprávnosti na sebaurčenie s dôstojnosťou a hrdosťou Človeka.

dokument pdf

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka .

Ja Človek , nie tovar, v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka, vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Zákonmi Stvoriteľa a Zákonmi Prírody , žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom , nezávislom , národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente, usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu , chrániť Život , Šťastie , Slobodu Rodiny , Rodu , Národa a tradície Kultúry , v plnom rešpektovaní ľudských práv a slobôd , spolunažívajúc v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva , vzájomnej podpory a pomoci. dôrazne odsudzujem zapájanie sa do vojnového konfliktu na Ukrajine dodávkami zbraní , porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou , ktorá zavedením povinného testovania na Covid 19 a nosenia rúšok sa dopustila trestných činov nátlaku , obmedzovania osobnej slobody , ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovanie ľudskej bytosti v zmysle ustanovení S 192 ods. 1, 4, 183 ods. 1, 156 ods.l, 3 písm. c), 161 ods. 1 písm. a), b), 4 a, Trestného zákona SR. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátené praktiky , zhubné neľudské zvrátenosti agendy LGBT a tiež akékoľvek povinné očkovanie. Zmarením referenda o predčasných voľbách , apartheidom , ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím zlikvidovali právny štát , demokratický systém a nastolili totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády. Odmietam tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, Slávnostne vyhlasujem: Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „DE JURE„ právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, Slovenskej republiky, skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi. „DE FACTO„ Podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenské republika a správy veci verejných, voľbou nového prezidenta a zostavením úradníckej vlády výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov, do rúk-odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko, podporujúc rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, uzdravovania, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších i utajovaných poznatkov vedy v súlade s prírodou, ctiac si národné tradície a kultúru, život bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz, sveta bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych ziskových či neziskových organizácií s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú. Týmto prijímam a podporujem túto mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia. Potvrdené vlastnoručným podpisom Por.číslo Meno a Priezvisko Ulica a súpisné číslo Obec Podpis

Vlastnoručným podpisom pod ochranou svedkov je moje vyhlásenie nespochybniteľné. Zachováva a vyhradzuje si všetky neodcudziteľné práva a nepodlieha zrušeniu akýmkoľvek štátnym orgánom súčasnej korporácie Slovenské republika či korporačných inštitúcií Európskej únie. Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom Zberné miesta: Občina Sloviensko, o Ing. Vladimír Krekule, Školská 272/9, 013 18 Zbynov o Martin Makar, Sred 117, 027 05 Zázrivá o Rodová Škola Slovien, ul. 1 Mája 166/21, 038 52 Podhradie Podporovatelia v sociálnych skupinách : Jednota Slovanov, ČeskoSlovenský konvoj, Mediálny podporovatelia:

©" Dnes je pekný deň 💦 Vyhradené Občina Slovensko"