Slovensko čaká tisícročná zmena!


Všetky referendá, protesty a petície sú neúčinné, pretože štátna moc požiadavky nositeľa moci, t. j. národa, ignoruje. Slovenská korporátna vláda, či už súčasná, alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných Korporáciou, nie je, a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Preto sa občiny a mnohí odborníci z celého Slovenska uzniesli na texte Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka. Cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri počte 350 tis. signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodného práva, stáva právne relevantnou reprezentáciou slobodnej vôle národa.Je čas na zmenu systému, mier a priamu hospodársku spoluprácu bez vydierateľných pozícií a nástrojov akými sú aj politické strany !

Pokyny k podpisovaniu:

  1. Stiahnite si súbor "Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka" (MRRVČ).

  2. Obojstranne si ho vytlačte.

  3. Pokiaľ máte viac ako 18 rokov, vyplňte základné údaje a podpíšte sa.

  4. Na druhej (zadnej) strane dokumentu sa nachádzajú:
    - Adresy Zberných miest, na ktoré môžete Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka doručiť osobne, resp. poslať poštou.
    - Podporovatelia - nositelia myšlienky.

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci;

dôrazne odsudzujem
zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenia strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na CoViD-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovanie ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam
tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Slávnostne vyhlasujem:
Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi. „De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov, do rúk odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko; podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu, spôsobili škodu. Týmto prijímam a podporujem túto Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka .


Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

FAQ Otázky a odpovede.

1) Kto za tým stojí ? ⮟
Žiadna politická strana, žiaden finančný subjekt. Je to len prostý ľud, ktorý je už unavený z neustáleho hrubého porušovania Slovenskej Ústavy, základných ľudských práv a slobôd a je uvedený na zadnej strane predmetného dokumentu

2) Čo sa stane s vyzbieranými podpismi ? ⮟
Všetky podpisy ostávajú v zberných miestach aj po naplnení počtu 350 tis vyzbieraných podpisov. Zberné miesta sa môžu dopĺňať o aktívnych podporovateľov

3) Čo sa má udiať, keď sa vyzbiera 350 tis podpisov ? ⮟
Je to už právny základ spoločenstva s relevantnou reprezentáciou slobodnej vôle Slovenského národa, ktoré má právo začať komunikáciu za mier a priamu hospodársku spoluprácu.

Mediálna podpora

Predslov k MRRVČ

autor ing.Igor Jurečka


Čítaný text MRRVČ

autor ing.Igor Jurečka


Vyhlásenie národa Slovenského

autor Brigita Tarinová


Relácia:butlava-vrba-57-2022-07-24

Slobodný vysielač


Relácia:butlava-vrba-60-2022-09-04

Slobodný vysielač


Relácia:butlava-vrba-58-2022-07-24

Slobodný vysielač


Relácia:vzdelavanie-308-2022-07-18

Slobodný vysielač


Relácia:vzdelavanie-312-2022-08-15

Slobodný vysielač


Článok Hlavné správy -Blog

Hlavné správy


Relácia:vzdelavanie-328-2022-12-05

Jurd.Štefan Harabín,Elena Gáliková,Miloš Zverina,Ivan Cupan,Eduard Szabo.

Listina občiny Sloviensko

©"Vyhradené : Občina Sloviensko"