Slovensko čaká tisícročná zmena!


Všetky referendá, protesty a petície sú neúčinné, pretože štátna moc požiadavky nositeľa moci, t. j. národa, ignoruje. Slovenská korporátna vláda, či už súčasná, alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných Korporáciou, nie je, a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Preto sa občiny a mnohí odborníci z celého Slovenska uzniesli na texte Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka. Cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri minimálnom počte 360 tis. signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodného práva, stáva právne relevantnou reprezentáciou slobodnej vôle národa.Je čas na zmenu systému, mier a priamu hospodársku spoluprácu bez vydierateľných pozícií a nástrojov akými sú aj politické strany !

Pokyny k podpisovaniu:

  1. Stiahnite si súbor "Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka" (MRRVČ).

  2. Obojstranne si ho vytlačte.

  3. Pokiaľ máte viac ako 18 rokov, vyplňte základné údaje a podpíšte sa.

  4. Na druhej (zadnej) strane dokumentu sa nachádzajú:
    - Adresy Zberných miest, na ktoré môžete Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka doručiť osobne, resp. poslať poštou.
    - Podporovatelia - nositelia myšlienky.

Slovenský English

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci;

dôrazne odsudzujem
zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenia strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na CoViD-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovanie ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam
tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Slávnostne vyhlasujem:
Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi. „De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov, do rúk odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko; podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu, spôsobili škodu. Týmto prijímam a podporujem túto Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka .


Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Peace Resolution of Human Referendum Declaration

I, a Man, not a commodity; in the position of the sovereign creator of all human values and needs of Man; aware of inalienable and inviolable Rights and Freedoms given by the Creator and Laws of Nature; living in the Slovak Republic as a free, independent, nation and sovereign State on the European continent; striving with all due respect and responsibility to support Prosperity with all my creative energy, to protect Life, Happiness, Freedom of Family, Kin and Nation and traditions of Culture; fully respecting human rights and freedoms; living together in peace with other peoples in the spirit of kinship, mutual support and assistance;

strongly condemn
the engagement in any military conflict by supplying arms; spread of fear and hatred in the society and among nations; violation of human rights and freedoms by the government and authorities who, by introducing mandatory CoVID-19 testing and mandatory use of face masks, committed crimes of coercion, restraint of personal freedom, bodily harm resulting in death, and unauthorized human experimentation and cloning of a human being pursuant to the provisions of Article 192 par. 1, 4, Article 183 par. 1, Article 156 par. 1, 3 letter c), Article 161 par. 1 letter a) and b), and par. 4 of Act No. 300/2005 Coll. of the Criminal Code. The forced vaccination with dangerous experimental preparations violated all 10 points of the Nuremberg Code and resulted in committing a war crime. Furthermore, I strongly condemn depravities concerning sexuality and gender identity which cause disharmony of nature, family and man as an individual; any mandatory vaccination, the so-called gene therapies and transhumanism. By thwarting the referendum on an early election to the National Council of the Slovak Republic, by apartheid, as well as by abolishing the freedom of speech and expression by an unconstitutional act, the activities of constitutional bodies and the effective use of legal means were rendered impossible, thus destroying the rule of law and the democratic system and establishing a totalitarian regime in the interest of the dictates of the transnational world domination.

I reject
this current criminal political system of a crowd-elitist slave society, blatantly violating laws, the Constitution and conventions on human rights and freedoms, as well as Birthrights, traditions and customs.

I solemnly proclaim:
Based on my free will and pursuant to Article 32 of the Constitution of the Slovak Republic, I hereby exercise my right and make a stand. By this act “de jure”, the powers of the presidential office, government, legislative, executive and judicial powers of the Slovak Republic have ceased. I am absolved of any and all political and personal loyalty to any power that is alien and hostile to our free, independent, nation and sovereign State, referring also to the European Convention on Human Rights signed by free sovereign states. “De facto”, I support taking control of the sovereign nation state of the Slovak Republic and the administration of public affairs by electing a new president and forming a new technocratic government with full authority to sign peace agreements and alliance treaties, build trade directly with individual countries and carry out other legal acts reserved by free and independent countries; by choosing – exclusively on the basis of Natural Right and Birthright, from the bottom up, from all regions – such representatives who are professionally and actively competent, of healthy mind, respectable, creative and devoted to a free, independent and sovereign Slovakia; supporting family as the core basis of the Society and State, high level of education, prevention and health care, recovery and development of the economy and other areas of social life, as well as flourishing of humanity using the latest (even classified) scientific knowledge in accordance with nature; honouring national traditions and culture. Furthermore, I support life exclusively without political parties, without the domination of corporations, financial exchanges; a world without wars, without the presence of foreign troops, without non-governmental political profit-making or non-profit organizations, along with the full personal material liability applied retroactively to those employees who, in the name of the State, caused harm to us all Confirmed by my handwritten signature in the presence of witnesses, my proclamation is undisputable. It retains and reserves all inalienable rights and is not subject to revocation by any State Authorities of the current corporation of the Slovak Republic or corporate institutions of the European Union.


We hereby make it known to the whole world that we are prepared to assume control of our homeland, exclusively in accordance with the Natural Right and our Birthright.

FAQ Otázky a odpovede.

1) Kto za tým stojí ? ⮟
Žiadna politická strana, žiaden finančný subjekt. Je to len prostý ľud, ktorý je už unavený z neustáleho hrubého porušovania Slovenskej Ústavy, základných ľudských práv a slobôd a je uvedený na zadnej strane predmetného dokumentu

2) Čo sa stane s vyzbieranými podpismi ? ⮟
Všetky podpisy ostávajú v zberných miestach aj po naplnení počtu 360 tis vyzbieraných podpisov. Zberné miesta sa môžu dopĺňať o aktívnych podporovateľov

3) Čo sa má udiať, keď sa vyzbiera 360 tis podpisov ? ⮟
Je to už právny základ spoločenstva s relevantnou reprezentáciou slobodnej vôle Slovenského národa, ktoré má právo začať komunikáciu za mier a priamu hospodársku spoluprácu.
3) Čo znamená tvorba národnej sily ? ⮟
Pripravujeme ...... ktoré má právo začať komunikáciu za mier ....................................
Listina občiny Sloviensko