Slovensko,


výlučne bez vydierateľných nástrojov,
akým je aj politická strana.Dokument, kde je deklarovaný nový princíp riadenia Slovenska.

Pokyny k podpisovaniu:

  1. Stiahnite si súbor "Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka" (MRRVČ).

  2. Obojstranne si ho vytlačte.

  3. Pokiaľ máte viac ako 18 rokov, vyplňte základné údaje a podpíšte sa.

  4. Na druhej (zadnej) strane dokumentu sa nachádzajú:
    - Adresy Zberných miest, na ktoré môžete Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka doručiť osobne, resp. poslať poštou.
    - Podporovatelia - nositelia myšlienky.

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci;

dôrazne odsudzujem
zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenia strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na CoViD-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovanie ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam
tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Slávnostne vyhlasujem:
Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi. „De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov, do rúk odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko; podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu, spôsobili škodu. Týmto prijímam a podporujem túto mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia.


Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Mediálna podpora

Predslov k MRRVČ

autor ing.Igor Jurečka


Čítaný text MRRVČ

autor ing.Igor Jurečka


Vyhlásenie národa Slovenského

autor Brigita Tarinová


Relácia:butlava-vrba-57-2022-07-24

Slobodný vysielač


Relácia:butlava-vrba-60-2022-09-04

Slobodný vysielač


Relácia:butlava-vrba-58-2022-07-24

Slobodný vysielač


Relácia:vzdelavanie-308-2022-07-18

Slobodný vysielač


Relácia:vzdelavanie-312-2022-08-15

Slobodný vysielač


Článok Hlavné správy -Blog

Hlavné správy
Listina občiny Sloviensko

©"Vyhradené : Občina Sloviensko" Created by beliweb.sk💦